Reklamačný poriadok

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA A VYMEDZENIE POJMOV

  1. Tento reklamačný poriadok bol vypracovaný podľa Občianskeho zákonníka a podľa Obchodného zákonníka a vzťahuje sa na tovar a služby, pri ktorých sú v záručnej dobe uplatňované práva objednávateľa zo zodpovednosti zhotoviteľa za vady tovaru (ďalej len „reklamácie“).
  2. Zhotoviteľom je obchodná spoločnosť WROPOOL, s.r.o., so sídlom Nobelova 32, 831 02 Bratislava, IČO: 25 801 590, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 23029/B (ďalej len ako „zhotoviteľ“).


II. UPLATNENIE REKLAMÁCIEMiesto, podmienky a spôsob uplatnenia reklamácie

Objednávateľ je povinný uplatniť právo zo zodpovednosti za vady tovaru, diela alebo služby bez zbytočného odkladu po prejavení sa vady.

 

Objednávateľ môže uplatniť reklamáciu písomnou formou, a to vyplnením reklamačného formulára. Reklamáciu môže objednávateľ doručiť prostredníctvom pošty do sídla spoločnosti zhotoviteľa, prípadne elektronickou poštou na e-mailovej adrese wropool@zaluzie.sk.Reklamačný protokol tvorí prílohu tohto reklamačného poriadku.Zhotoviteľ vydá objednávateľovi písomné potvrdenie o prijatí reklamácie písomne alebo elektronickými prostriedkami.Zhotoviteľ následne informuje objednávateľa o vybavení reklamácie v zákonom stanovených lehotách, najmä vyplývajúcich z Občianskeho zákonníka a zo zákona o ochrane spotrebiteľa.Oznámenie o vybavení reklamácie bude objednávateľovi doručené písomne na adresu uvedenú v reklamácii.Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje dátum doručenia reklamácie do spoločnosti zhotoviteľa, pokiaľ bola reklamácia doručená prostredníctvom pošty. V prípade, že bola reklamácia zaslaná zhotoviteľovi prostredníctvom elektronickej pošty, za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň uvedený v e-mailovej správe.K reklamácii je potrebné pripojiť kópiu predmetnej faktúry, na ktorú sa reklamácia vzťahuje. Pokiaľ má dodaný tovar/ dielo/ služba záručný list, je tento potrebné priložiť ku kópii faktúry.Na čo sa nevzťahuje záruka poskytovaná spoločnosťou WROPOOL, s.r.o.?

Spoločnosť WROPOOL, s.r.o. nezodpovedá za vady tovaru, diela alebo služby v nasledujúcich prípadoch:

  • Mechanické poškodenie neodbornou manipuláciou, alebo manipuláciou v rozpore s inštrukciou zhotoviteľa
  • Opotrebenie používaním
  • Poškodenie tovaru pri živelnej katastrofe (voda, oheň a i.)
  • Zistená vada nebola objednávateľom reklamovaná bez zbytočného odkladu po jej zistení

III. REKLAMAČNÝ PORIADOK PRE FYZICKÉ OSOBY – SPOTREBITEĽOVSpoločnosť WROPOOL, s.r.o. zodpovedá za to, že predmet zmluvy má požadovanú akosť, množstvo, mieru alebo hmotnosť a je bez akýchkoľvek vád, a zároveň zodpovedá relevantným technickým normám.Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet zmluvy pri prevzatí objednávateľom. Zhotoviteľ zodpovedá aj za vady, ktoré sa prejavia až po prevzatí predmetu zmluvy v záručnej dobe. Pri použitých veciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.
Ak má vec vady, o ktorých zhotoviteľ vie, je povinný na ne zmluvného partnera upozorniť. Ak je potrebné, aby sa pri užívaní veci zachovali osobitné pravidlá, najmä ak sa užívanie riadi návodom alebo je upravené technickou normou, je zhotoviteľ povinný zmluvného partnera s nimi oboznámiť, ibaže ide o pravidlá všeobecne známe.Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia predmetu zmluvy zmluvným partnerom.

 Ak pri reklamácii dôjde k výmene veci, záručná doba začína plynúť opätovne od prevzatia novej veci. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka. V rámci záručnej doby má spotrebiteľ právo na uplatnenie reklamácie vád, ktoré nevznikli jeho zavinením. O opodstatnenosti reklamácie rozhoduje zhotoviteľ. Po uplynutí záručnej lehoty právo na reklamáciu zanikne.

 Vlastnícke právo predmetu zmluvy prechádza na spotrebiteľa okamihom úplného zaplatenia kúpnej ceny za predmet zmluvy.
Nadobudnutím vlastníckeho práva prechádza na zmluvného partnera nebezpečenstvo náhodnej skazy, zničenia a poškodenia veci.Vady tovaru môžu byť:

  • odstrániteľné
  • neodstrániteľné


Ad a) Odstrániteľné vady

Pri odstrániteľnej vade, má spotrebiteľ právo, aby bola táto vada bezplatne, včas a riadne odstránená. Spoločnosť WROPOOL, s.r.o.je povinná vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. O spôsobe odstránenia rozhoduje spoločnosť WROPOOL, s.r.o.

Za odstrániteľné vady sa považujú vady tovaru, odstránením ktorých neutrpí kvalita a úžitkové vlastnosti tovaru.

Spotrebiteľ môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým spoločnosti WROPOOL, s.r.o. nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu veci alebo závažnosť vady.

WROPOOL, s.r.o. môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to spotrebiteľovi nespôsobí závažné ťažkosti.

Ak ide o odstrániteľné vady, avšak spotrebiteľ nemôže vec pre opätovné vyskytnutie sa rovnakej vady po oprave alebo pre väčší počet opráv riadne užívať, má spotrebiteľ právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť.

Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady sa do záručnej doby nepočíta až do doby, keď spotrebiteľ bol povinný vec po skončení opravy prevziať.


Ad b) Neodstrániteľné vady

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má spotrebiteľ právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť.

Ak ide o neodstrániteľnú vadu, pri ktorej možno vec používať, má spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny predmetu zmluvy. Pri určovaní výšky primeranej zľavy sa prihliada na charakter vady, stupeň a spôsob opotrebenia veci, dĺžku používania veci a možnosti jeho ďalšieho užívania.


Lehoty pre uplatnenie reklamácie

Záručná doba je 24 mesiacov. Ak je na predmete zmluvy, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, alebo v zmluve dohodnutá iná záručná doba, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto doby.

Na žiadosť spotrebiteľa je zhotoviteľ povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe, resp. doklad o prevzatí diela, resp. zmluvu.

Vyhlásením v záručnom liste vydanom spotrebiteľovi alebo v zmluve môže zhotoviteľ poskytnúť záruku presahujúcu rozsah záruky ustanovenej v tomto reklamačnom poriadku alebo v zákone. V záručnom liste určí zhotoviteľ podmienky a rozsah tejto záruky.


REKLAMAČNÝ PORIADOK PRE PODNIKATEĽOV KONAJÚCICH V RÁMCI SVOJEJ PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTIZhotoviteľ je povinný dodať tovar v množstve, akosti a vyhotovení, ktoré určuje zmluva, a musí ho zabaliť alebo vybaviť na prepravu spôsobom určeným v zmluve. Ak zmluva neurčuje akosť alebo vyhotovenie tovaru, je zhotoviteľ povinný dodať tovar, vykonať dielo v akosti a vyhotovení, ktoré sa hodí na účel určený v zmluve, alebo ak tento účel nie je v zmluve určený, na účel, na ktorý sa taký tovar spravidla používa.Ak zhotoviteľ poruší povinnosti podľa predchádzajúcich bodov, má tovar vady.

Zhotoviteľ nezodpovedá za vady tovaru, o ktorých zmluvný partner v čase uzavretia zmluvy vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti, za ktorých sa zmluva uzavrela, musel vedieť, ibaže sa vady týkajú vlastností tovaru, ktoré tovar mal mať podľa zmluvy.Zhotoviteľ zodpovedá za vadu, ktorú má tovar v okamihu, keď prechádza nebezpečenstvo škody na tovare na zmluvného partnera, aj keď sa vada stane zjavnou až po tomto čase. Povinnosti zhotoviteľa vyplývajúce zo záruky za akosť tovaru tým nie sú dotknuté.Zhotoviteľ zodpovedá tiež za akúkoľvek vadu, ktorá vznikne po dobe uvedenej v predchádzajúcom bode, ak je spôsobená porušením jeho povinností.Zmluvný partner je povinný prezrieť tovar podľa možnosti čo najskôr po prechode nebezpečenstva škody na tovare, pričom sa prihliada na povahu tovaru.Ak zmluvný partner tovar neprezrie alebo nezariadi, aby sa prezrel v čase prechodu nebezpečenstva škody na tovare, môže uplatniť nároky z vád zistiteľných pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase prechodu nebezpečenstva škody na tovare.Záruka za akosťZárukou za akosť tovaru preberá zhotoviteľ písomne záväzok, že dodaný tovar, resp. vykonané dielo bude po určitú dobu spôsobilé na použitie na dohodnutý,inak na obvyklý účel alebo že si zachová dohodnuté, inak obvyklé vlastnosti.Prevzatie záväzku zo záruky môže vyplynúť zo zmluvy alebo z vyhlásenia zhotoviteľa, najmä vo forme záručného listu. Účinky prevzatia tohto záväzku má aj vyznačenie dĺžky záručnej doby alebo doby trvanlivosti alebo použiteľnosti dodaného tovaru na jeho obale. Ak je v zmluve alebo v záručnom vyhlásení zhotoviteľa uvedená odlišná záručná doba, platí táto doba.Ak z obsahu zmluvy alebo záručného vyhlásenia nevyplýva niečo iné, začína záručná doba plynúť odo dňa dodania predmetu zmluvy. Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú zmluvný partner nemôže užívať tovar pre jeho vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.Zodpovednosť zhotoviteľa za vady, na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť, nevzniká, ak tieto vady boli spôsobené po prechode nebezpečenstva škody na tovare vonkajšími udalosťami a nespôsobil ich zhotoviteľ alebo osoby, s ktorých pomocou zhotoviteľ plnil svoj záväzok.Zmluvný partner nadobúda vlastnícke právo k predmetu zmluvy úplným zaplatením ceny za predmet zmluvy.Nebezpečenstvo škody na tovare (§ 368 ods. 2) prechádza na zmluvného partnera v čase, keď prevezme predmet zmluvy odzhotoviteľa, alebo ak tak neurobí včas, v čase, keď mu zhotoviteľ umožní nakladať s tovarom a zmluvný partner poruší zmluvu tým, že predmet zmluvy neprevezme.
V. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

  1. V prípade akejkoľvek Reklamácie informuje spotrebiteľ spoločnosť WROPOOL, s.r.o. o uplatnení reklamácie a dohodne sa s ním na vhodnej forme reklamačného postupu.
  2. Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňom jeho zverejnenia na webovej stránke spoločnosti WROPOOL, s.r.o. Zmeny reklamačného poriadku vyhradené.