Všeobecné obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY (ďalej len ako „všeobecné obchodné podmienky“ alebo „VOP“)

Zhotoviteľom sa v zmysle týchto všeobecných obchodných podmienok rozumie spoločnosť WROPOOL, s.r.o., so sídlom Nobelova 32, 831 02 Bratislava, IČO: 35 801 590, DIČ: 2020235294 IČ DPH: SK2020235294, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 23029/B(ďalej ako „zhotoviteľ“).


Zhotoviteľa môžete kontaktovať nasledovnými spôsobmi:

 • e-mailom na wropool@zaluzie.sk
 • alebo telefonicky na telefónnom čísle 0908 723 714
 • prípadne prostredníctvom klasickej pošty na adrese Nobelova 32, 831 02 Bratislava.


ORGÁN DOZORU:
Príslušným orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia – Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, so sídlom Prievozská 32, P. O. BOX 5, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika.
I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán. Zmluvné strany berú na vedomie, že ustanovenia týchto všeobecných obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.
 2. Tieto všeobecné obchodné podmienky sa aplikujú na všetky zmluvy, ktoré uzatvára zhotoviteľ s objednávateľom, a to bez ohľadu na právnu formu týchto zmlúv. Aplikácia zmluvných podmienok druhej zmluvnej strany alebo akýchkoľvek iných všeobecných obchodných podmienok je vylúčená, pokiaľ sa zmluvné strany výslovne nedohodnú inak. 
 3. Prípadné zmeny alebo vylúčenie aplikácie niektorých ustanovení týchto všeobecných obchodných podmienok sú platné a záväzné len vtedy, ak sa na nich zmluvné strany výslovne dohodli v zmluve. V prípade, že zmluva obsahuje odlišné dojednania a ustanovenia, než tieto všeobecné obchodné podmienky, zmluvne dojednané ustanovenia majú pred týmito VOP prednosť.
 4. Objednávateľ berie na vedomie, že v prípade, ak v procese zhotovovania diela vzniknú zhotoviteľovi náklady, ktoré nebolo možné predvídať v čase uzatvorenia zmluvy, resp. pri vypracovaní cenovej ponuky a o ktorých zhotoviteľ informoval objednávateľa bez zbytočného odkladu po tom, čo sa zhotoviteľ o týchto nákladoch dozvie, má na náhradu takýchto nákladov zhotoviteľ nárok.
 
 

II. OBJEDNÁVKY
Tovar, o ktorý máte záujem, si môžete vybraťz nášho online katalógu na našej webovej stránke www.zaluzie.sk alebo kontaktovať nás na telefónnom čísle 0908 720 174 (Po – Pia:10:00 – 17:00). Objednávky prijímame najmä e-mailom na wropool@zaluzie.sk, telefonicky na tel. č. 0908 723 714 alebo osobne v priestoroch nášho showroomu, príp, v sídle našej spoločnosti po predchádzajúcej dohode.
Pri zasielaní objednávok e-mailom uveďte, prosím, nasledujúce údaje:

 • Ak vystupujete akospotrebiteľ, t.j. ako fyzická osoba, ktorá nekoná pri uzatváraní zmluvy na diaľku v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania, uveďte meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a súčasne uveďte Vaše telefónne číslo a e-mailovú adresu.
 • Ak máte o náš tovar a služby záujemv súvislosti s Vašou podnikateľskou činnosťou, zamestnaním alebo povolaním, uveďte okrem vyššie uvedených údajov tiež obchodné meno, IČO, DIČ a sídlo, príp. miesto podnikania.

V ďalšom texte týchto všeobecných obchodných podmienok sa „objednávateľom“ rozumie tak spotrebiteľ, ako aj podnikateľ. Z textu týchto všeobecných obchodných podmienok vyplýva, ktoré ustanovenia sa vzťahujú výlučne na objednávateľa - spotrebiteľa.


III. USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA VÝLUČNE ZÁKAZNÍKOV - SPOTREBITEĽOV
Body VII., VIII. A IX. týchto všeobecných obchodných podmienok výslovne neplatia pre subjekty nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, t. j. nejedná sa o fyzickú osobu, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.


IV. OBJEDNÁVKA
Objednávateľ môže zaslať svoju objednávku e-mailom na wropool@zaluzie.sk. alebo ju môže urobiť aj telefonicky (kontakty uvedené vyššie). Odoslaná objednávka zo strany objednávateľa je návrhom na uzavretie zmluvy o dielo. K uzatvoreniu zmluvy dochádza doručením potvrdenia objednávky zo strany zhotoviteľa.Objednávateľ berie na vedomie, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu za vykonanie diela.
Po odoslaní objednávky bude Vaša objednávka bezodkladne spracovaná. Objednávateľ potvrdzuje, že pred zaslaním objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, porozumel ich obsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasí. Objednávateľteda odoslaním objednávky zhotoviteľovi potvrdzuje, že v celom rozsahu súhlasí s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a že zhotoviteľ včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti vyplývajúce mu z ust. § 3 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru"). V prípade, že ste nám svoju objednávku zaslali e-mailom, na Vašu e-mailovú adresu Vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Vašej objednávky.V. PLATOBNÉ PODMIENKY

  • Platby za dielo sa realizujú v mene EUR. Objednávateľ uhrádza cenu za vykonanie diela v hotovosti alebo bezhotovostným prevodom na účet zhotoviteľa IBAN: SK74 1100 0000 0026 2870 8775
  • Ako variabilný symbol pri platbách bezhotovostným prevodom na účet prosím uveďte číslo objednávky. 
  • Vlastnícke právo k dielu prechádza na objednávateľa až momentom úplného zaplatenia ceny za dielo.

 


VI. ČAS ZHOTOVENIA DIELA
Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo bezodkladne, resp. v čase dohodnutom s objednávateľom. 


VII. PRÁVO KUPUJÚCEHO – SPOTREBITEĽA ODSTÚPIŤ OD ZMLUVY
NA STIAHNUTIE: Formulár na odstúpenie od zmluvy do 14 dní
Objednávateľ - spotrebiteľje oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa uzavretia zmluvy o dielo. Objednávateľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u zhotoviteľa v listinnej podobe alebo e-mailom na wropool@zaluzie.sk spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že objednávateľ odstupuje od zmluvy. Objednávateľ môže použiť na odstúpenie od zmluvyvyplnený formulár Odstúpenie spotrebiteľa od zmluvy(na stiahnutie vyššie) s uvedením jeho mena a priezviska, jeho adresy, čísla objednávky, dátumu objednania a čísla účtu pre vrátenie finančných prostriedkov.
Ak kupujúci odstúpi od zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil.

Obmedzenie práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy
Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

 • poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
 • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
 • vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal.


VIII. ZÁRUKA
Záručné podmienky sú upravené reklamačným poriadkom, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť týchto všeobecných obchodných podmienok. Podmienky zodpovednosti za vady sú osobitne upravené pre zákazníkov, ktorí sú spotrebiteľmi, t. j. nekonajú v rámci svojej podnikateľskej ani inej obdobnej činnosti, a osobitne pre zákazníkov, ktorí sú podnikateľmi.


IX. ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOTREBITEĽSKÝCH SPOROV
Objednávateľ - spotrebiteľ sa môže obrátiť na zhotoviteľa so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým zhotoviteľ vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že zhotoviteľ porušil jeho práva. Ak zhotoviteľ na žiadosť objednávateľa - spotrebiteľa odpovie zamietavo alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie vôbec, objednávateľ - spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „ARS“). Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi zhotoviteľom a objednávateľom - spotrebiteľom a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z.z. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR. Návrh na začatie ARS sa podáva k subjektu ARS podľa ust. § 3 citovaného zákona, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorý si môžete stiahnuť TU. Subjekt ARS môže od objednávateľa - spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ. Okrem ARS má spotrebiteľ právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd. Platforma ARS je dostupná na internetových stránkach: ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm


X. OSOBNÉ ÚDAJE A ICH OCHRANA
Zhotoviteľ je prevádzkovateľom vo vzťahu k informačným systémom, v rámci ktorých spracúva osobné údaje aj o svojich zákazníkoch a obchodných partneroch. Viac o rozsahu spracúvania, účele, právnom základe a ďalšie informácie v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, sa dozviete TU.


XI. PRÁVO NA ZMENU VŠEOBECNÝCH OBCHODNÝCH PODMIENOK
Zhotoviteľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny všeobecných nákupných podmienok je splnená umiestnením na internetovej stránke www.zaluzie.sk.


XII. PRÁVNY REŽIM ZMLUVNÉHO VZŤAHU
Všetky vzťahy medzi zhotoviteľom a objednávateľom, ktoré nie sú výslovne upravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Z. z. (Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov, ak je objednávateľ spotrebiteľom v zmysle ust. § 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, t. j. ak ide o objednávateľa, ktorý pri uzatváraní zmluvy a jej plnení nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. V prípade, že objednávateľ pri uzatváraní zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, vzťahy medzi zhotoviteľom a objednávateľom, ktoré nie sú výslovne upravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Z. z. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov.


XIII. VOĽBA PRÁVA
Všetky právne vzťahy, ktoré vznikli medzi zhotoviteľom a objednávateľom na základe uzatvorenej zmluvy o dielo, ako aj právne vzťahy s touto zmluvou súvisiace, sa riadia slovenským právnym poriadkom.


XIV. ÚČINNOSŤ VŠEOBECNÝCH OBCHODNÝCH PODMIENOK
Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči objednávateľovi uzavretím zmluvy o dielo.